Nová mapa zapomenutých pozemků

"Doporučuji proto každému podívat se na tento seznam, zda náhodou jemu nebo jeho předkům nepatří nějaká nemovitost, o které dosud nevěděli," vyzívá generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

V roce 2014 byl schválen nový katastrální zákon. Zákon uvádí, že pokud se do deseti let nepodaří vlastníky zapomenutých nemovitostí najít, propadne majetek státu. Tato lhůta uplyne v prosinci roku 2023.